Novos Materiais

Ámbito de investigación

Liñas de investigación
Crecemento de semiconductores do grupo IV e capas dieléctricas mediante laser de UV, para aplicacións en fotovoltaica, micro- e nano-electrónica, fotónica e biosensores.
Micro e nano-estructuración morfolóxica e química de superficies metálicas e poliméricas mediante
láseres de nano-e femtosegundos, para aplicacións en células solares, biosensores e implantes que permitan a liberación de fármacos.
Fabricación, modificación e caracterización de películas delgadas, superficies, interfases e nanoestructuras.
Fabricación 3D de cerámicas bio-inspiradas (SiC, C, CaP), polímeros (PLA) e composites.
Producción e caracterización de biomateriales.
Simulación da interacción entre a radiación láser e a materia mediante métodos numéricos.
Divulgación da investigación e da ciencia, para promover una maior comprensión das actividades científicas e tecnolóxicas e fomentar na sociedade unha cultura científica.
Palabras chave
Biomateriais, biomedicina, Biocompatibles, materiais ópticos Chiral
Procesamento con láser, cerámica bioinspirada
Bioenxeñaría, Nanotecnoloxía, Fotónica,
Moléculas quirais

Oferta tecnolóxica

Servizos ofertados
Técnicas láser para a fabricación de revestimentos micro ou opto-electrónicos para a protección de metais contra a corrosión e o desgaste.
Modificación de aliaxes de semicondutores nanocristalinos e recubrimentos biocompatibles.
Fabricación de cerámica bioinspirada, recuperación de recursos e residuos mariños e tratamento e análise de superficies para a conservación do patrimonio cultural.
Desenvolvemento de novos semiconductores a través de redes de excelencia, que inclúen grupos de EE. UU., EUA e Xapón.
Enxeñaría biomédica, a través da constitución e liderado da rede galega de biomateria e posteriormente a coordinación do instituto de bioingeniería de rede para un envellecemento saudable.
Bioenxeñaría, nanotecnoloxía, fotónica.
Funcionalización de moléculas quirais con aplicacións de sensores.

Membros de grupo

Química inorgánica
Miembro
Producción vegetal
Miembro
Producción vegetal
Miembro
Desconocida
Miembro
Comunicación audiovisual y publicidad
Miembro
Física aplicada
Miembro
Desconocida
Personal Apoio
Química orgánica
Miembro
Química inorgánica
Miembro
Química analítica
Miembro
Física aplicada
Personal Apoio
Desconocida
Miembro
Física aplicada
Miembro
Física aplicada
Coordinador/a
Desconocida
Miembro
Física aplicada
Miembro

Resultados de investigación